Twee derde van Nederland vindt dat bijdrage aan klimaat ertoe doet

Zwolle, 15 augustus 2022

Bijna twee op de drie Nederlanders is het eens met de stelling dat hun bijdrage als individu aan een beter klimaat ertoe doet. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. De stelling werd voorgelegd aan een panel van 2000 Nederlanders. Vijftien procent geeft aan het oneens te zijn, terwijl 21 procent ‘neutraal’ antwoordde.

Vrouwen positiever over klimaatbijdrage

Met name de vrouwelijke helft van de ondervraagden is positief gestemd over de eigen bijdrage aan een beter klimaat. 69 procent van de vrouwen is van mening dat deze bijdrage ertoe doet. Onder mannen is dat tien procent minder.

Ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn enkele opvallende verschillen. Zo zijn jongeren tussen de 18 tot 29 jaar het bovengemiddeld vaak (21 procent) oneens met de stelling. Onder 60-plussers is dit 12 procent. Overigens zijn jongeren ook het meest voorzichtig in hun oordeel. In de categorieën ‘enigszins mee eens’ en ‘enigszins mee oneens’ scoren zij in beide gevallen het hoogst. Zestigers zijn juist het meest uitgesproken in hun oordeel. 19 procent is het ‘helemaal eens’ met de stelling.

Friezen sceptisch, Flevolanders positief gestemd

Uit het onderzoek van Zonneplan blijkt verder dat men in de provincie Friesland het minst gelooft in de eigen bijdrage aan een beter klimaat. Minder dan de helft is het met de stelling eens (waarbij overigens aangetekend moet worden dat liefst 33 procent ‘neutraal’ antwoordde). Ook in Drenthe is men sceptisch. Hier is het percentage dat het met de stelling oneens is het grootst: 23,4 procent.

Inwoners van Flevoland zijn daarentegen overwegend positief gestemd. Bijna driekwart van de Flevolanders is van mening dat hun eigen bijdrage aan een beter klimaat er inderdaad toe doet. Ook Zeeland, Utrecht en Noord-Brabant scoren bovengemiddeld hoog. In Zeeland gaf slechts één op de twintig ondervraagden aan het oneens te zijn met de stelling.

Bewustwording belangrijk

Volgens Frank Breukelman van Zonneplan, is bewustwording van de eigen impact essentieel om de energietransitie te doen slagen. “Dat begint bijvoorbeeld met inzicht in de hoeveelheid energie die je verbruikt. Of met begrijpen wat nou eigenlijk het begrip groene stroom inhoudt. Wanneer je dat begint in te zien word je vanzelf enthousiast om slimmer met energie om te gaan. Met dat enthousiasme wakker je je omgeving aan. Ook dát is een bijdrage leveren aan een beter klimaat.”